Contact Us
  • President: Mr. Huang Kecheng
  • Tel: +86-335 405 6777
  • Mobile: 0139 3365 3328
  • Vice President: Mr. Fu Wei
  • Tel: +86-335 405 3328
  • Mobile: 0137 3177 2666
  • I/E Manager: Ms. Hua Yanzhi
  • Tel: +86-335 405 2777
  • Fax: +86-335 405 6328
  • Mobile: 0139 3360 9004